Privacy Statement TandAnders

Dit privacy statement ziet op de verwerking van uw persoonsgegevens door TandAnders: wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij u professionele mondzorg bieden in onze tandheelkundige praktijk.

TandAnders B.V., handelend onder de naam TandAnders en hierna ook te noemen “TandAnders”, is steeds de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van uw gegevens, en dat u – of degene die uw belangen behartigt – ons kunt vragen of u uw gegevens mag bekijken.

Onze contactgegevens zijn:
TandAnders B.V.
Wilhelminalaan 11D
4941 GJ Raamsdonkveer
[email protected]

Algemeen
TandAnders gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u en uw gezondheid zeggen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken (dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we de gegevens opslaan, bekijken, opnemen in een bestand) leven wij zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na. Dit doen wij door samen met onze juridische partner na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

TandAnders onderschrijft de uitgangspunten van de AVG en natuurlijk van de andere wetten waar we ons aan moeten houden, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Vanaf het moment dat TandAnders mondzorg verleent aan de betreffende betrokkene.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij moeten bijvoorbeeld natuurlijk weten wie u precies bent en wat er al eerder aan uw gebit is gebeurd.

Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens:
1. om de voor TandAnders geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; en
2. om mondzorg te kunnen verlenen aan betrokkenen, dus om de geneeskundige behandelingsovereenkomst met u uit te voeren.
Wij zullen alleen díe gegevens van u gebruiken en opslaan die we ook echt nodig hebben.

Het is voor u goed om te weten dat iedereen die bij ons werkt een geheimhoudingsplicht heeft: we zullen uw gegevens niet delen met personen die daar niets mee te maken hebben.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij van u?
Wij verwerken de persoonsgegevens over u die wij nodig hebben om aan u professionele mondzorg te bieden. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:
- NAW-gegevens;
- gezondheidsgegevens met betrekking tot mondzorg;
- zorgvraag/behoefte;
- de onderzoeksbevindingen;
- toegepaste behandelingen;
- evaluatie van de zorginspanningen;
- medicijngebruik; en
- therapieën.

Bijzondere persoonsgegevens
Bovenstaande persoonsgegevens zijn vaak ook “bijzondere” persoonsgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die extra gevoelig zijn, zoals gegevens over uw gezondheid. TandAnders is zich daarvan bewust en neemt dan ook beveiligingsmaatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens zo veilig mogelijk zijn.
Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?
Wij zijn wettelijk verplicht om de bovengenoemde persoonsgegevens gedurende vijftien jaar te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn verzameld. Indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is, is TandAnders, verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verwijderen van gegevens
U mag ons altijd vragen de persoonsgegevens te verwijderen. Als u dat echt wil zullen wij uw gegevens dan binnen drie maanden verwijderen. Hier geldt echter een uitzondering: wij mogen niet aan uw verzoek voldoen als het bewaren ervan erg belangrijk is voor een ander of als het echt heel belangrijk voor uzelf is dat we de gegevens blijven bewaren. In dat geval zullen wij de persoonsgegevens dan ook niet verwijderen. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen en u uitleggen waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Als u het daar niet mee eens bent, gaan we daar graag over met u in gesprek. U kunt om zo’n gesprek vragen.

Hoe worden de verzamelde persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens alleen maar aan derden geven als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. TandAnders zal sommige gegevens bijvoorbeeld delen met een kaakchirurg of specialist indien verwijzing noodzakelijk is.

Inzien en laten corrigeren van uw gegevens
U mag ons altijd vragen om uw gegevens in te zien en een kopie ervan te verkrijgen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [email protected]. U mag ons natuurlijk ook een brief sturen. TandAnders vraagt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN-nummer (let op: dit staat op meerdere plekken op uw ID-bewijs) en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Wij brengen geen kosten in rekening voor het opsturen van de kopieën van uw gegevens.
Als u ziet of merkt dat er fouten staan in uw gegevens fout, kunt u ons natuurlijk vragen die gegevens te corrigeren.

Klachten
Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door TandAnders
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TandAnders, U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan TandAnders heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Afsluitende opmerking
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. TandAnders adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in mei 2018.